КПІ-Телеком, науково-технічне об`єднання
 
На головну сторінкуНаписати листаМапа сайтуПоложення про НТО “КПІ-Телеком”
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


“ЗАТВЕРДЖУЮ” Ректор НТУУ “Київський політехнічний інститут” ______________ М.З. Згуровський "___"_________________200__ р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КПІ-ТЕЛЕКОМ” НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” /НТУУ”КПІ”/ рег. номер 296 12.08.02 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-технічне об’єднання “КПІ-Телеком” є структурним підрозділом НТУУ “КПІ”, використовує за призначенням закріплені за ним наказом ректора основні, оборотні фонди та приміщення, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що входить до балансу НТУУ “КПІ”, і дії на підставі доручення, отриманого від ректора НТУУ “КПІ”. НТО “КПІ-Телеком” має свій реєстраційний рахунок. Для вирішення таких важливих питань, як сучасна інформаційна інфраструктура на базі єдиної телекомунікаційної мережі та виконання заходів і положень “Концепції розвитку інформаційної мережі університету”, затвердженої наказом № 1-55 від 18.04.01 р. створено НТО “КПІ-Телеком”.

1.2. Діяльність НТО “КПІ-Телеком” проводиться згідно Статуту НТУУ "КПІ", даного Положення, відповідного законодавства України для наукових закладів Міністерства освіти і науки України, в тому числі Законів "Про освіту", "Про основи державної політики у сфері науки і наукової діяльності" та ін. Положення про НТО “КПІ-Телеком” затверджує ректор НТУУ “КПІ”. НТО “КПІ-Телеком” має круглу печатку із своїм найменуванням, штамп та фірмовий бланк з формою і текстом, що їх затверджує проректор з наукової роботи.

1.3. Головними напрямками діяльності Науково-технічного об’єднання є:
Розвиток та обслуговування:
– кампусних комп’ютерних і телекомунікаційних систем НТУУ “КПІ”;
– зовнішніх каналів зв’язку з виключним (монопольним) правом організації виходу кампусної мережі НТУУ “КПІ” у мережі загального користування;
– систем фіксованого та мобільного зв’язку, що належать університету,
– систем охоронної сигналізації;
– бездротових систем і каналів у кампусі НТУУ “КПІ”;
– інформаційного сайту університету, підрозділів та інформаційних ресурсів, що підлягають зовнішній презентації;
– захисту інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі університету;
– надання телекомунікаційних та інформаційних послуг та послуг по створенню інформаційної інфраструктури підрозділам університету згідно ліцензії серії ВД №000287, реєстраційний № 287 виданий 2.09.97 р.
– розробка та реалізація системи інформаційної безпеки в мережі, контроль за доступом до інформаційних ресурсів і функціонуванням системи захисту;
– розробка та впровадження новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій;
– виконання проектних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, монтаж та наладка технологічного обладнання за замовленнями держави, університету та за угодами.

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Основними завданнями НТО “КПІ-Телеком” є:
– здійснення науково-дослідної, виробничо-господарської, та інших видів діяльності, які сприяють реалізації завдань “КПІ-Телеком”;
– впровадження науково-технічних та дослідницьких досягнень;
– розробка і здійснення заходів щодо підтримки і розвитку ділових і творчих ініціатив для сприяння співробітництву в галузі науки, виробництва, освіти;
– державні та галузеві науково-технічні програми;
– актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.

2.2. Науково-дослідна діяльність НТО “КПІ-Телеком” фінансується:
– за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету;
– надходження за виконання договірних робіт;
– з коштів за надання послуг та проведення прикладних наукових розробок.

2.3. Про свою наукову та інші види діяльності НТО “КПІ-Телеком” підзвітний безпосередньо НДЧ НТУУ “КПІ”.

3. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
3.1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації ґрунтується на тісному зв’язку науково-дослідної діяльності, навчального процесу та потреб інженерної практики.

3.2. НТО “КПІ-Телеком” може здійснювати перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. З питань планування робіт та обліку:
– розробка планів виробничо-господарської та наукової діяльності, конструкторських та технологічних робіт, згідно затверджених наукових напрямків;
– підготовка звітів про науково-виробничу діяльність, як складової частини звіту вузу;
– забезпечення державної реєстрації розробок;
– ведення обліку витрат по кожній держбюджетній та позабюджетній темі згідно з затвердженими калькуляціями;
– облік матеріальних цінностей та їх цільове використання для виконання науково-виробничої діяльності;
– забезпечення звітності НТО “КПІ-Телеком” у встановленому порядку.

4.2. З питань зв’язку наукових досліджень з учбовим процесом:
– участь штатних співробітників НТО “КПІ-Телеком” в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять;
– надання лабораторій студентам, аспірантам для виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт та проектів, а також проведенні виробничої практики на договірних умовах;
– участь у підготовці спеціалістів для підприємств-замовників.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ

5.1. Основними джерелами фінансування НТО “КПІ-Телеком” вважати надходження з державного бюджету, надходження за виконання договірних робіт, надання послуг та проведення прикладних наукових розробок.

5.2. Про свою фінансову діяльність НТО “КПІ-Телеком” щоквартально безпосередньо звітує перед бухгалтерією НТУУ “КПІ”. На НТО розповсюджуються принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ “КПІ”.

5.3. На підставі діючих положень та нормативних документів в НТУУ "КПІ” про оренду та використання коштів, НТО “КПІ-Телеком” може здійснювати придбання або оренду допоміжного обладнання, рухомого та нерухомого майна, за власний рахунок та рахунок зацікавлених організацій.

5.4. Вci бюджетні та позабюджетні кошти, які будуть надходити за виробничо-господарську та наукову діяльність НТО “КПІ-Телеком” мають використовуватись на розвиток та утримання телекомунікаційної інфраструктури НТУУ “КПІ”.

5.5. Невикористані кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані в наступні роки.

6. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

6.1. Структурними підрозділами НТО “КПІ-Телеком” вважати наступні:
– центр телекомунікаційного забезпечення;
– Інтернет-центр університету;
– центр інформатизації університету;
– лабораторію “Інформ”;
– центр супутникового телепорту для виходу в мережу Інтернет;
– сектор охоронної сигналізації.

6.2. У стосунках з сторонніми для НТУУ “КПІ” установами, підприємствами НТО “КПІ-Телеком” зв’язана договірними відносинами.

6.3. Структуру НТО “КПІ-Телеком” затверджує директор НТО. Чисельний склад штатних співробітників та керівництва затверджується проректром з наукової роботи НТУУ “КПІ” за поданням директора.

6.4. До складу об’єднання можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, сектори, дослідні виробництва. Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників і службовців затверджуються проректором за поданням директора НТО “КПІ-Телеком”.

6.5. Керівництво діяльністю НТО “КПІ-Телеком” здійснюється директором, який несе персональну відповідальність за справи в підрозділі згідно чинного законодавства.

6.6. Директор НТО “КПІ-Телеком” та його заступники призначаються на посади та звільняються з неї ректором НТУУ "КПІ" за поданням проректора. Оплата праці їх, в т.ч. заохочення, визначаються ректором НТУУ “КПІ” за поданням проректора з наукової роботи.

6.7. Керівниками наукових підрозділів та тем призначаються співробітники НТО “КПІ-Телеком”, а також професори та викладачі НТУУ “КПІ”, які, як правило, мають вчений ступінь та звання. Керівники наукових підрозділів та тем призначаються директором.

6.8. Директор на підставі доручення, виданого ректором НТУУ «КПІ», виражає інтереси держави та трудового колективу, організує роботу НТО “КПІ-Телеком”, виходячи з покладених на НТО завдань, діє від імені НТО “КПІ-Телеком” у відносинах з іншими організаціями.

6.9. Ректор НТУУ «КПІ», видаючи доручення директору НТО “КПІ-Телеком”, делегує йому ряд прав, зокрема, проведення господарських та фінансових операцій, укладання договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, затвердження планів робіт підрозділів, розподілу між ними обсягів досліджень, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, затвердження посадових розкладів, прийом та звільнення працівників згідно законодавства про працю, крім звільнення з ініціативи адміністрації, покрашення умов та побуту, преміювання працівників та ін.

6.10. З метою забезпечення колегіальності, демократичності та гласності в вирушенні питань науково-виробничої діяльності НТО “КПІ-Телеком” за поданням директора НТО наказом ректора НТУУ “КПІ” створюється науково-технічна рада НТО “КПІ-Телеком”, яку очолює директор НТО. До складу ради входять керівники тем та найбільш кваліфіковані вчені і спеціалісти НТО.

6.11. Науково-технічна рада:
– визначає виробничо-наукову, технічну і фінансову стратегію діяльності НТО “КПІ-Телеком”;
– готує пропозиції по використанню коштів, що отримані НТО “КПІ-Телеком” від позабюджетної діяльності;
– заслуховує керівників розробок, керівників структурних підрозділів НТО “КПІ-Телеком” з різних питань їх діяльності;
– вносить пропозиції про заохочення працівників НТО “КПІ-Телеком” за конкретні досягнення в праці;
– розглядає пропозиції відносно зміни структури НТО “КПІ-Телеком”;
– оцінює результати діяльності підрозділів;
– проводить атестацію наукових та інженерних кадрів.
Керівники тем, наукових та обслуговуючих підрозділів несуть повну відповідальність за високий науково-технічний рівень досліджень, патентну чистоту конкурентноздатної науково-технічної продукції, своєчасність виконання робіт та їх етапів, за дотримання трудової дисципліни, фінансовий стан, збереження матеріальних цінностей підрозділів тв створення обстановки творчої, результативної роботи членів підлеглих колективів.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Діяльність НТО “КПІ-Телеком” припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування, при невиконанні покладених на НТО “КПІ-Телеком” завдань.

7.2. Рішення про створення та ліквідацію НТО “КПІ-Телеком” приймає ректор НТУУ “КПІ”.

7.3. В разі ліквідації НТО “КПІ-Телеком” майно, обладнання та матеріали передаються НТУУ “КПІ”.

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко
"УЗГОДЖЕНО”
Нач. юрвідділу Слонімська Л.М.


Версія для друкуВерсія для друку