КПІ-Телеком, науково-технічне об`єднання
 
На головну сторінкуНаписати листаМапа сайтуПоложення про центр телекомунікацій “КПІ-ТЕЛЕКОМ”
Додаток 2
до наказу «Про затвердження організаційної структури та положень про центр телекомунікацій «КПІ-ТЕЛЕКОМ» КПІ ім. Ігоря Сікорського та його структурні підрозділи»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ «КПІ-ТЕЛЕКОМ»
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення визначає функції та статус центру телекомунікацій «КПІ-ТЕЛЕКОМ» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Центр).
Скорочене найменування Центру: КПІ-ТЕЛЕКОМ.
1.2. Центр має штампи й бланки, зразки яких затверджуються ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.3. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Центру приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського та вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням.
1.5. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора за поданням керівника Центру.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Розвиток і обслуговування:
– кампусних комп’ютерних і телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– зовнішніх каналів передачі даних із виключним (монопольним) правом організації виходу кампусної мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського в мережі загального користування;
– систем фіксованого й мобільного зв’язку, що належить КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– телекомунікаційної складової систем охоронної й пожежної сигналізації, системи оповіщення, інших інженерних і допоміжних систем;
– бездротових систем і каналів у кампусі КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– телекомунікаційної й апаратної складової інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– систем захисту інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2.2. Надання телекомунікаційних та інформаційних послуг, послуг доступу до Інтернету, послуг технічного обслуговування й експлуатації телекомунікаційних мереж, послуг щодо створення інформаційної інфраструктури підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського, іншим внутрішнім і зовнішнім замовникам.
2.3. Розробка й реалізація системи інформаційної безпеки в мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського, контроль за доступом до інформаційних ресурсів і функціонуванням системи захисту.
2.4. Розробка й впровадження новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій.
2.5. Виконання проєктних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, монтаж і наладка технологічного обладнання за замовленнями держави та на підставі угод з іншими організаціями, фізичними і юридичними особами.

3. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ
3.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. здійснює науково-дослідну, виробничо-господарську та інші види діяльності, які сприяють реалізації завдань Центру;
3.1.2. впроваджує науково-технічні й дослідницькі досягнення;
3.1.3. розробляє й здійснює заходи щодо підтримки та розвитку ділових і творчих ініціатив для сприяння співробітництву в галузі науки, виробництва, освіти, бере участь у державних і галузевих науково-технічних програмах;
3.1.4. вирішує актуальні проблеми інженерної практики, які визначає самостійно або через замовників;
3.1.5. з питань планування робіт і обліку:
– розробляє плани виробничо-господарської й наукової діяльності, конструкторських і технологічних робіт згідно із затвердженими науковими напрямами.
3.2. Надає послуги доступу до Інтернету підрозділам КПІ ім.
Ігоря Сікорського, іншим внутрішнім і зовнішнім замовникам.
3.3. Надає послуги доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського, іншим внутрішнім і зовнішнім замовникам.
3.4. Надає послуги технічного обслуговування й експлуатації телекомунікаційних мереж підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського та іншим замовникам.

4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
4.1. Центр підпорядковується проректору з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.2. До організаційної структури Центру входять:
4.2.1. відділ телекомунікаційного забезпечення;
4.2.2. відділ адміністрування телекомунікаційних та інформаційних систем;
4.2.3. відділ підключення абонентів;
4.2.4. відділ технічної підтримки.
4.3. Керівництво Центром здійснює директор (далі – керівник Центру).
4.4. Керівник Центру підпорядкований проректору з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського та діє на підставі посадової інструкції й цього Положення, у яких визначаються його повноваження.
4.5. На період тимчасової відсутності керівника Центру його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.
4.6. Структура та штатний розпис визначається керівником Центру відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на підрозділ, та погоджується з департаментом економіки і фінансів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦЕНТРУ
5.1. Здійснює керівництво Центром і звітує перед проректором з навчальної роботи про виконання покладених на нього завдань. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, затверджує посадові інструкції працівників Центру. Завдання, функції, права й обов’язки працівників Центру визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.
5.2. Здійснює контроль за роботою працівників Центру.
5.3. Забезпечує:
5.3.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
5.3.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;
5.3.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім.
Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;
5.3.4. своєчасне ознайомлення працівників Центру з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім.
Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;
5.3.5. захист інформації відповідно до законодавства;
5.3.6. перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників Центру;
5.3.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни.
5.4. Вживає заходів для дотримання антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.
5.5. Надає пропозиції керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи Центру.
5.6. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників Центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
5.7. Відповідно до основних завдань Центру інформує керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.
5.8. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.
5.9. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.
5.10. Керівник Центру має право:
5.10.1. одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи та використовувати їх для здійснення своєї діяльності;
5.10.2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності структурного підрозділу, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань Центру;
5.10.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи Центру, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції Центру.
5.11. Несе персональну відповідальність за:
5.11.1. організацію й виконання завдань і функцій, покладених на Центру;
5.11.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності Центру й виконання затверджених планів роботи;
5.11.3. контроль за цільовим використанням коштів Центру.
5.12. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Усі працівники Центру відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
7.1. Центр у своїй діяльності взаємодіє з такими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського:
7.1.1. департаментом економіки і фінансів – щодо питань господарсько-фінансової діяльності, бухгалтерської й податкової звітності;
7.1.2. юридичним управлінням – щодо питань погодження господарських договорів, проєктів наказів, посадових інструкцій, інших нормативних документів;
7.1.3. конструкторським бюро інформаційних систем КПІ
ім. Ігоря Сікорського щодо:
– телекомунікаційного забезпечення роботи інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– ехнічної підтримки й супроводження хостингових систем КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– реалізації систем інформаційної безпеки в мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського, контролю за доступом до інформаційних ресурсів і функціюванням систем захисту;
7.1.4. відділом кадрів – щодо підготовки наказів про призначення на посади й звільнення з посад працівників Центру, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
7.2. Центр у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.
7.3. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків працівників Центру з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

8. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ
8.1. Джерелом фінансування діяльності Центру є кошти загального й спеціального фондів Державного бюджету України.
8.2. Штатний розпис Центру затверджується в установленому порядку та погоджується з департаментом економіки і фінансів.


Версія для друкуВерсія для друку